ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Στη ρύθμιση του Ν.4495/17 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατάσκευες η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4178/13, Ν.4014/11, Ν3843/09).

Χρειάζεται αυτοψία του χώρου σας και γίνεται ακριβής αποτύπωση προτού τον τελικό υπολογισμό του προστίμου.

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα
  2. Παλαιότερες ρυθμίσεις
  3. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Ε9,ΑΦΜ,Αριθμός ταυτότητας)
  4. Αριθμός κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)